Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym Dalej Razem
keyboard_arrow_up

Opis procesu diagnostycznego
w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Autystycznym
„Dalej Razem” w Zielonej Górze

Diagnoza autyzmu i zespołu Aspergera ma na celu określenie występowania u danej osoby zaburzeń ze spektrum autyzmu lub ich wykluczenie. Przeprowadzamy obserwację dzieci z wykorzystaniem narzędzia diagnostycznego ADOS-2 oraz SACS-R.

Zgłoszenia na diagnozę może dokonać wyłącznie opiekun prawny.

 

Diagnoza odbywa się w kilku opisanych poniżej etapach:

 

1. Wywiad diagnostyczny z rodzicem

Przeprowadzenie wywiadu ma na celu uzyskanie informacji na temat przebiegu rozwoju i aktualnego funkcjonowania dziecka. Rozmowa jest w formie on-line. Spotkanie odbywa się bez udziału dziecka. Czas trwania wizyty: około 1,5 godziny.

 

2. Wizyta diagnostyczna

Wizyta diagnostyczna / obserwacja dziecka umawiana jest w innym niż wywiad terminie. Na obserwację należy przyjść z dzieckiem.

 

Obserwacja dziecka

  • W trakcie obserwacji wykorzystujemy próby w oparciu o narzędzie diagnostyczne ADOS-2 / SACS-R, dotyczące funkcjonowania społeczno-komunikacyjnego dziecka oraz zabawy. Obserwowane jest także zachowanie. Próby dostosowane są do wieku oraz poziomu rozwoju mowy.
  • Zespół omawia rodzicom wyniki, podsumowując spotkanie w oparciu o kryteria diagnostyczne, oraz informuje o dalszych etapach postępowania.
Spotkanie nie obejmuje przekazywania zaleceń terapeutycznych.

Łączny czas trwania wizyty: około 1,5 godziny.

W sprawie zapisów na diagnozę prosimy o kontakt z rejestracją pod nr. tel.: 515 380 044 (czynna w poniedziałek 10:30 – 14:00 oraz w piątek 11:00 – 16:00).

 

Zastrzeżenie

Od pierwszego spotkania (wywiadu diagnostycznego) do zakończenia procesu diagnostycznego (postawienia lub wykluczenia rozpoznania) nie powinno upłynąć więcej niż 3 miesiące. Jeśli z przyczyn niezależnych od Stowarzyszenia czas ten ulegnie wydłużeniu (np. na skutek niedostarczenia opinii, nagrań, wyników badań etc.), Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do przerwania procesu diagnostycznego. Jest to spowodowane możliwością zdezaktualizowania uzyskanych wcześniej informacji na temat funkcjonowania diagnozowanej osoby. W takim wypadku, w celu uzyskania rozpoznania, proces diagnostyczny powinien być powtórzony, co będzie wiązało się z ponownym odbyciem wywiadu oraz obserwacji, a także z uiszczeniem opłaty wynikającej z cennika. W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z zespołem diagnostycznym, czas diagnozy może zostać wydłużony.