Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym Dalej Razem

Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

keyboard_arrow_up

Droga do samodzielności osób z autyzmem

1. Cele projektu

Projekt realizujący założenia Osi Prioryt. 7. Równowaga społeczna przyczyni się do osiągnięcia celu szczegół. RPO Lubuskie 2020 – „Zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społ.” – przez osiągnięcie do XII 2019 następujących celów:

 • zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług asystenckich dla 30 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami autystycznymi (w tym 8 K) z woj. lubuskiego (wg K.c), zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społ., świadczonych przez 4 asystentów osoby niepełnosprawnej (K i/lub M), prowadzące do wzrostu poziomu usamodzielnienia tych osób – (CEL GŁÓWNY)
 • zwiększenie kompetencji 48 rodziców (opiekunów prawnych; K i/lub M) ukierunkowane na zwiększenie samodzielności ich podopiecznych (CEL POŚREDNI).

2. Planowane efekty

 • 30 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami autystycznymi (w tym 8 K) z woj. lubuskiego (wg K.c), zagrożonych ubóstwem i/lub wyklucz. społ. będzie lepiej funkcjonowało, będzie lepiej przystosowanych do życia w społeczeństwie;
 • 48 rodziców (opiekunów prawnych; K i/lub M) uzyska wiedzę i umiejętności związane z ukierunkowaniem na zwiększenie samodzielności ich podopiecznych.

3. Wartość projektu

1 812 245,69 zł
 

4. Wkład Funduszy Europejskich

1 721 633,40 zł
 Zapytanie ofertowe nr 6 z dnia 05.09.2019 r.

Stowarzyszenie Pomocy osobom Autystycznym "Dalej Razem" – jako beneficjent projektu pt. „Droga do samodzielności osób z autyzmem” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.5. Usługi społeczne – zaprasza do złożenia oferty na usługę organizacji 4 pobytów/turnusów dla grup w 4 odrębnych terminach w obiekcie noclegowym. Informacje w załącznikach.


Załączniki

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informujemy, że jako odpowiedź na Zapytanie ofertowe nr 6 z dnia 05.09.2019 r. na usługę organizacji 4 pobytów/turnusów dla grup w 4 odrębnych terminach w obiekcie noclegowym, oferty złożyło 3 Wykonawców:

 1. Video Foto Maciej Kozubal, Leśniki 4, 66-110 Babimost, z obiektem noclegowym zlokalizowanym pod adresem Leśniki 4, 66-110 Babimost
 2. „U Garacka” Katarzyna Jankowiak-Litwinowicz, z obiektem noclegowym zlokalizowanym pod adresem ul. Lipowa 4, Drągowina, 66-010 Nowogród Bobrzański
 3. ASP Instalacje Paweł Aulich, ul. Karowa 8/1, 65-544 Zielona Góra z obiektem noclegowym zlokalizowanym pod adresem Gryżyna 13, 66-630 Bytnica

Oferta nr 1, przesłana przez obiekt noclegowy zlokalizowany pod adresem Leśniki 4, 66-110 Babimost została odrzucona zgodnie z punktem 10.06 zapytania ofertowego, ponieważ zawiera błąd w obliczeniu ceny.

Ocenie zostały poddane oferta nr 2 i oferta nr 3.

Ocena oferty nr 2, przesłanej przez „U Garacka” Katarzyna Jankowiak-Litwinowicz:

 • proponowana cena brutto pobytu 1 osoby za dobę – 130,00 zł;
 • punktacja uzyskana w kryterium „cena brutto pobytu 1 osoby” - 80 punktów;
 • punktacja uzyskana w kryterium „klauzula społeczna: zatrudnianie osób niepełnosprawnych” - 0 punktów;
 • łączna punktacja – 80 punktów.

Ocena oferty nr 3, przesłanej przez ASP Instalacje Paweł Aulich:

 • proponowana cena brutto pobytu 1 osoby za dobę – 150,99 zł;
 • punktacja uzyskana w kryterium „cena brutto pobytu 1 osoby” - 69 punktów;
 • punktacja uzyskana w kryterium „klauzula społeczna: zatrudnianie osób niepełnosprawnych” - 5 punktów;
 • łączna punktacja – 74 punkty.

Tym samym najwięcej punktów uzyskała oferta złożona przez:
„U Garacka” Katarzyna Jankowiak-Litwinowicz, z obiektem noclegowym zlokalizowanym pod adresem ul. Lipowa 4, Drągowina, 66-010 Nowogród Bobrzański na łączną kwotę brutto 10 530,00 zł.


O projekcie
Zapytania ofertowe

Najwyższe standardy edukacji w przedszkolu "Dalej Razem"

1. Cele projektu

Celem projektu jest zwiększenie do VI 2019 możliwości w zakr. wyrównywania deficytów wynikających z niepełnosprawności u 23 dzieci ze spektrum autyzmu, przez rozszerzenie i wdrożenie dodatk. oferty specjalistycznej umożliw. dziecku z niepełnospr. udział w wych. przedszk., uwzględniającej udoskonalenie kompetencji 25 nauczycieli ww. OWP (100% K) zwiększających efektywność pracy z tymi dziećmi.
 

2. Planowane efekty

W efekcie projekt miałby przyczynić się do eliminacji zdiagnozow. niedoboru kompetencji osób z GD, w tym do osiągnięcia celu szczegółowego Osi Prioryt. 8. Nowoczesna edukacja, tj. „Zwiększenie liczby miejsc w edukacji przedszkolnej i podniesienie kompetencji uczniów w przedszkolach”, realizowane w Poddz.8.1.1 RPO Lubuskie 2020.
 

3. Wartość projektu

323 287,50 zł
 

4. Wkład Funduszy Europejskich

274 794,37 zł
 

O projekcie

Wsparcie przedszkolne dzieci w Żaganiu

1. Cele projektu

zwiększenie do II 2020 dostępu do wychowania przedszkolnego w gminie miejskiej Żagań oraz upowszechnienie edukacji przedszkolnej wśród 20 dzieci w wieku przedszkolnym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – w tym 6 dziewcząt i 14 chłopców (100% dzieci z niepełnosprawnościami i deficytami rozwojowymi., gł. spektrum autyzmu i zespół Aspergera i niepełnosprawności sprzężone) – w OWP w Żaganiu prowadzonym przez Fundację Pomocy Dzieciom „SI-gma”, uwzględniające utworzenie i funkcjonowanie 4 nowych miejsc wych. przedszk., wyrównanie szans rozwojowych ww. dzieci przez realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej oraz udoskonalenie kompetencji 16 nauczycieli ww. OWP (100% K) dla zwiększenia efektywności pracy terapeutycznej i dydaktycznej na rzecz ww. dzieci.
 

2. Planowane efekty

Projekt – wskutek zrealizowania ww. celu – przyczyni się do eliminacji zdiagnozow. problemów edukacji przedszk. w regionie, a w konsekwencji do osiągnięcia celu szczegół.Osi Prioryt. 8. Nowoczesna edukacja, tj. „Zwiększenie liczby miejsc w eduk. przedszk. i podniesienie kompetencji uczniów w przedszkolach”, realiz. w Poddz.8.1.1 RPO Lubuskie 2020 – ograniczając w szczególności zakres występowania słabych stron lokalnego systemu oświaty dotyczących:

 • 1 – DOSTĘPNOŚCI EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ – niewystarczającej wskutek braku specjalist. placówek kształcenia przedszk. dla dzieci niepełnospr.
 • 2 – WYRÓWNANIA SZANS ROZOWOJOWYCH DZIECI – koniecznego ze wzgl. na niedobór wsparcia terapeut. i eduk. przedszk. na rzecz dzieci niepełnospr.
 • 3 – KWALIFIKACJI KADRY OWP – nieadekwatnych wobec rzeczywistych potrzeb rozwojowych dzieci z GD
 • 4 – WYPOSAŻENIA OWP – odpowiadającego na zdiagnoz. potrzeby rozwoj. dzieci z GD
 • 5 – SYTUACJI RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) DZIECI z GD – związanej z zagrożeniem wyklucz. społ. wskutek konieczności rezygnacji z aktywności zawod. na rzecz sprawowania ciągłej opieki nad dzieckiem niepełnospr.
Zgodnie z DIAGNOZĄ projekt zapewnia realizację I., II., IV. oraz V. typu wsparcia – zwiększając możliwości OWP dot. wspierania prawidłowego rozwoju dzieci i koncentrując się na efektywnym ich przygotowaniu do pokonywania kolejnych etapów edukacji elementarnej, w tym wskutek udoskonalenia kompetencji nauczycieli OWP w zakr. pedagogiki specjalnej oraz metod wykorzystania zakupionego sprzętu.
 

3. Wartość projektu

737 788,98 zł
 

4. Wkład Funduszy Europejskich

627 120,63 zł
 

O projekcie